Том 33 (72) № 5

Том 33 (72). № 5, 2022

Титульна сторінка

Зміст журналу

РАДІОТЕХНІКА ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ

Білаш Б.О., Лисенко О.M.
БЕЗПОМИЛКОВЕ ВИЗНАЧЕННЯ КВАНТОВОГО СТАНУ БЕЛЛА У КВАНТОВІЙ КРИПТОГРАФІЇ

Лисенко О.І., Тачиніна О.М., Гуйда О.Г., Фуртат О.В., Фуртат С.О., Сушин І.О.
ІНЖЕНЕРНА МЕТОДИКА ЕКСПРЕС-СИНТЕЗУ ЦИФРОВОЇ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ ДЛЯ ПРЕЦИЗІЙНИХ МЕХАТРОННИХ ПРИСТРОЇВ МОБІЛЬНИХ СЕНСОРНИХ МЕРЕЖ

Лихошерстов Д.О., Лебедев Д.Ю.
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ШЛЯХІВ ВИЗНАЧЕННЯ ЗОБРАЖЕННЯ НА ВІДЕОРЯДІ ЗАСОБАМИ МАШИННОГО НАВЧАННЯ

Уривський Л.О., Шмігель Б.О.
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ БЕЗПРОВОДОВИХ КАНАЛІВ ЗВ’ЯЗКУ

Хапченко О.В., Лисенко О.M.
МОДИФІКОВАНА КЛАСИФІКАЦІЯ ТИФЛОТЕХНІЧНИХ НАВІГАЦІЙНИХ СИСТЕМ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ АРХІТЕКТУРИ РОЗРОБЛЮВАНОГО НАВІГАЦІЙНОГО РІШЕННЯ

ІНФОРМАТИКА, ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ

Антонюк Д.С., Лабенський В.А., Мєдвєдєв В.В., Новачук Р.О.
ПРОЕКТУВАННЯ СИМУЛЯТОРА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛЬНИМ ПОРТФЕЛЕМ ОБЛІГАЦІЙ ВНУТРІШНЬОЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЗИКИ

Батюк Л.В., Кізілова Н.М.
АНАЛІЗ СУЧАСНИХ БАЗ ДАНИХ І ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ОБРОБКИ МАСИВІВ МЕДИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Глухова Н.В.
АНАЛІЗ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ПІЗНАННЯ В СИСТЕМАХ ІНТЕРНЕТУ РЕЧЕЙ НА БАЗІ ШТУЧНИХ НЕЙРОМЕРЕЖ

Горбачук В.М., Лупей М.І., Ніколенко Д.І., Дунаєвський М.С., Сулейманов С.-Б., Батіг Л.О.
ПРОЦЕСИ ГЕНЕРАЦІЇ ЦИФРОВИХ ДАНИХ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ

Єманов В.В., Споришев К.О., Онопрієнко О.С.
МЕТОД БАГАТОФАКТОРНОГО ВИБОРУ ЕКСПЕРТІВ ЗА МАКСИМУМОМ КОЕФІЦІЄНТА КОМПЕТЕНТНОСТІ

Жученко Л.К.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ ОПТИМАЛЬНОГО КЕРУВАННЯ ПРОЦЕСОМ ВИПАЛЮВАННЯ ВУГЛЕЦЕВИХ ВИРОБІВ

Жученко О.А., Коротинський А.П., Цапар В.С., Федотов В.В.
НЕЙРОМЕРЕЖЕВИЙ КЛАСИФІКАТОР АВТОМАТИЧНОЇ СИСТЕМИ ОБРОБКИ ДОКУМЕНТІВ

Карпович І.М., Гладка О.М., Калашніков В.І.
МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ АНАЛІЗУ РИЗИКІВ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ЯК СПОСІБ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИТРАТ

Кирийчук Д.Л., Болотін О.А., Ляшенко О.М.
РОЗРОБЛЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ТЕСТУВАННЯ ЯКОСТІ АНАЛОГОВИХ ТА ЦИФРОВИХ ТРАКТІВ ЗВУКОВОЇ АПАРАТУРИ

Кондратець В.О., Мацуй А.М., Артюхов А.М.
ОПТИМІЗАЦІЯ РОБОТИ РАДІОПЕРЕДАВАЧА ІНФОРМАЦІЇ З ВЕЛИКОГАБАРИТНОГО ОБЕРТОВОГО БАРАБАННОГО ОБ ’ЄКТА МЕТОДОМ ДИНАМІЧНОГО ПРОГРАМУВАННЯ

Лазурчак Л.В., Дорошенко М.В.
КОМП’ЮТЕРНА ПІДТРИМКА ВИВЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ КОМПОНЕНТИ «МЕТОДИ ОБЧИСЛЕНЬ»

Нікітенко Є.В., Гуйда О.Г.
ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА МОДЕЛЮВАННЯ ОСНОВНОГО ЗАКОНУ ДИНАМІКИ ОБЕРТАЛЬНОГО РУХУ

Новак Д.С., Мошенський А.О., Олещенко Л.М., Медведєв М.Г., Лісовець С.М.
РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯМ МОБІЛЬНИМ РОБОТОМ

Пахомова В.М., Маслак А.В.
ВИЗНАЧЕННЯ АТАК КАТЕГОРІЇ PROBE З ВИКОРИСТАННЯМ БАЗИ ДАНИХ KDDCup99 ТА НЕЙРОНЕЧІТКОЇ ТЕХНОЛОГІЇ

Погорєлова Н.Є., Тірон-Воробйова Н.Б.
ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ: НОВІ СТАНДАРТИ КОМПЕТЕНЦІЙ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЛАВСКЛАДУ З НАЛАГОДЖЕННЯМ ОСУЧАСНЕНИХ ВИМОГ ДО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ

Сікора О.В.
ОБ’ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД ДО РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ОПТИМІЗАЦІЙНИХ ЗАДАЧ

Стаценко Д.В., Злотенко Б.М., Демішонкова С. А., Стаценко В.В.
ВИКОРИСТАННЯ I2C У КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМАХ МОНІТОРИНГУ ТЕМПЕРАТУРИ ПРИМІЩЕНЬ

Ткачук А.Г.
ГРАДУЮВАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЧУТЛИВОГО ЕЛЕМЕНТА СИСТЕМИ СТАБІЛІЗАЦІЇ ОПТИЧНИХ ПРИСТРОЇВ НА БАЗІ РОБОТИЗОВАНОЇ ПЛАТФОРМИ

Хлопенко М.Я.
МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОПТИМАЛЬНИЙ ВИБІР ПУСКОВИХ ХАРАКТЕРИСТИК В ЕЛЕКТРОПРИВОДІ СУДНОВОЇ КОМПРЕСОРНОЇ УСТАНОВКИ СТИСНЕНОГО ПОВІТРЯ ПРИ ЧАСТОТНОМУ КЕРУВАННІ З РОБАСТНИМ РЕГУЛЯТОРОМ

Хорошевська І.О., Віннікова Є. О.
СПЕЦИФІКА ВИБОРУ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ СТВОРЕННЯ МУЛЬТИПЛІКАЦІЙНОГО ВИДАННЯ

Ярошенко М.О.
ЗБІЛЬШЕННЯ КІЛЬКОСТІ ОДНОЧАСНО ЗАДІЯНИХ ПРОМЕНІВ ЗОНДУВАННЯ У РЕЙ ТРЕЙСИНГОВІЙ АБЕРОМЕТРІЇ ОКА ШЛЯХОМ ЗАСТОСУВАННЯ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ

ЕНЕРГЕТИКА

Баранюк О.В., Воробйов М.В., Рябцун Р.С.
ВИЗНАЧЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ТА ЕКОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК РОБОТИ КОТЛА ДКВР-10-13 ПРИ ДОДАВАННІ ВОДНЮ ДО ПРИРОДНОГО ГАЗУ МЕТОДОМ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

Беднарська І.С., Риндюк Д.В.
ВИЗНАЧЕННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ СТОПОРНО-РЕГУЛЮЮЧОГО КЛАПАНА АЕС З УРАХУВАННЯМ ГАЗОДИНАМІКИ РОБОЧОГО ТІЛА

Бєтін Ю.О., Абдулін М.З.
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТОПКОВОГО ПРОЦЕСУ У ПЕЧАХ МАЛОЇ ПОТУЖНОСТІ, ЩО ПРАЦЮЮТЬ В ДІАПАЗОНІ НИЗЬКИХ ТЕМПЕРАТУР

Босий М.В.
СПРОЩЕНА МОДЕЛЬ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕМПЕРАТУРНОГО ПОЛЯ ГІДРАТОУТВОРЮЮЧОГО ШАРУ ГАЗОГІДРАТУ МЕТАНУ

Кiрсанова В.В., Биковець Н.П., Чиж С. Г.
ЕЛЕКТРОХІМІЧНІ ПРОЦЕСИ І МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ В УКРАЇНІ

Кочмарський В.З., Костюк О.В., Тимейчук О.Ю., Куба В.В.
ДИНАМІКА ВІДКЛАДЕНЬ ТА ВПЛИВ НА ЇХ РІСТ ІМПУЛЬСНОГО РЕЖИМУ ТЕЧІЇ ОХОЛОДНОЇ ВОДИ

Прокопенко О.О., Антоненко Н.С., Гулей О.Б.
МЕТОД ПАРАМЕТРИЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ГАЗОПЕРЕКАЧУВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ КОМПРЕСОРНОЇ СТАНЦІЇ

Чередніков В.М., Череднікова О.В.
ПІДГОТОВКА ДО ВИПРОБУВАНЬ З СТВОРЕННЯМ ПРОГРАМИ ВИЗНАЧЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ДВИГУНІВ ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРАННЯ ГЕЛІКОПТЕРА НА ЛАБОРАТОРНОМУ СТЕНДІ

МЕТАЛУРГІЯ

Босий М.В.
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЗАТВЕРДІВАННЯ ТА ОХОЛОДЖЕННЯ АЛЮМІНІЄВОГО СПЛАВУ ПРИ ІНТЕНСИВНОМУ ТЕПЛООБМІНІ

Куц Г.О., Тесленко О.І.
ДОПОВНЕННЯ МЕТОДИЧНИХ ПОЛОЖЕНЬ ВИЗНАЧЕННЯ ПОВНОЇ ЕНЕРГОЄМНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ ВИРОБНИЦТВ

ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Голуб Л.С.
РОЗРОБКА СКЛАДУ ЛАКОФАРБОВОГО ПОКРИТТЯ З НИЗЬКОЮ ТОКСИЧНІСТЮ

Єфімова В.Г., Пилипенко Т.М.
ВПЛИВ ЗМІНИ СИРОВИНИ НА ЯКІСТЬ ТВЕРДОГО ТУАЛЕТНОГО МИЛА

Лебедєв В.В., Кривобок Р.В., Черкашина Г.М., Близнюк О.В., Лісачук Г.В., Волощук В.В.
РОЗРОБКА ТА ОДЕРЖАННЯ ПОЛІМЕРНИХ КОМПОЗИТІВ ДЛЯ ПОГЛИНАННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ

Мовчанюк О.М.
ВПЛИВ ТЕМПЕРАТУРИ ВОДИ НА ШВИДКІСТЬ ПРОСОЧЕННЯ ВІДХОДІВ ПАКОВАННЯ ПЮР-ПАК

Сухий К.М., Фролова Л.А., Шунькін І.С.
ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ КОМПОЗИТІВ ПОЛІВІНІЛОВИЙ СПИРТ-α-FeOOH

ТЕХНОЛОГІЯ ХАРЧОВОЇ ТА ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Любич В.В., Карпенко В.П., Желєзна В.В., Новіков В.В.
ТЕХНОЛОГІЧНІ ПАРАМЕТРИ ЯКОСТІ ПЕЧИВА ПІСОЧНОГО З ДОБАВЛЯННЯМ БОРОШНА ГАРБУЗОВОГО РІЗНИХ СОРТІВ

Пенкіна Н.М., Татар Л.В., Соколова Є.Б., Скирда О.Є.
КВАЛІМЕТРИЧНА ОЦІНКА ПИВА «СМАРАГД»

ТРАНСПОРТ

Gryshchuk O.K., Petryk А.V., Litus T.M.
METHODOLOGY OF IMPLEMENTING THE PRINCIPLES OF SYSTEM ANALYSIS IN STRATEGIES FOR IMPLEMENTING MULTI-STAGE CUSTOMS AND LOGISTICS PROCESSES

Коваленко Л.О., Гунько І.С.
АНАЛІЗ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ТА ВІТЧИЗНЯНОГО ДОСВІДУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ

Мельник О.М., Волошин А.О., Онищенко О.А., Логінов О.В., Щебрина О.В.
ОГЛЯД ПРОЦЕСУ МОДЕРНІЗАЦІЇ ТА ОСНАЩЕННЯ СУДЕН СИСТЕМАМИ ОЧИЩЕННЯ БАЛАСТНИХ ВОД

Petrov L.М., Kishianus I.V., Petrik Yu.М.
DISCOVERY OF THE UNACCOUNTED INFLUENCE OF A COMPRESSED TIRE ON CHANGES IN TIRE GRIP COEFFICIENT WHEEL DRIVE WITH ROAD AND WHEEL ACCELERATION MOVEMENT

Решетков Д.М., Павлова Н.Л.
ГЛОБАЛЬНІ ІНІЦІАТИВИ ЩОДО ДЕКАРБОНІЗАЦІЇ МОРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ

Торопов Б.І., Стрелко О.Г., Грушевська Т.М., Болвановська Т.В.
ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ОСНАЩЕННЯ ТЕХНІЧНИХ СТАНЦІЙ

Фалович Н.М., Верес М.В., Розум Р.І., Буряк М.В., Прогній П.Б., Шевчук О.С.
ОГЛЯД ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ ТА РЕМОНТУ ДВИГУНІВ ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРАННЯ

Фоменко Г.Р.
ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ПРИРОДНОГО РЕЛЬЄФУ НА ФУНКЦІОНАЛЬНУ КЛАСИФІКАЦІЮ МІСЬКИХ ВУЛИЦЬ І ДОРІГ

Чуйко С.П., Шумляківський В.П.
ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ І ПРЕДМЕТ РОЗВИТКУ МАРШРУТНОЇ МЕРЕЖІ АВТОБУСНИХ МІСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

БУДІВНИЦТВО

Семичаєвський С.В., Присяжнюк В.В., Осадчук М.В.
ОБҐРУНТУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ І МЕТОДУ КОМПЛЕКСНОГО ОЦІНЮВАННЯ ЗАХИСНОГО СПОРЯДЖЕННЯ ПОЖЕЖНИКА ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ НАТУРНИХ ВОГНЕВИХ ВИПРОБУВАНЬ

Семичаєвський С.В., Присяжнюк В.В., Якіменко М.Л.
ЩОДО ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЗРАЗКІВ CПЕЦІАЛЬНОГО ЗАХИСНОГО СПОРЯДЖЕННЯ ПОЖЕЖНИКА

Семичаєвський С.В.
ПРО ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗРАЗКІВ ОДЯГУ ПОЖЕЖНИКА ЗАХИСНОГО – ТЕПЛОВІДБИВНОГО

Чичуліна К.В.
ПІДГОТОВКА ТА ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ВИПРОБУВАНЬ АРМОВАНИХ ДЕРЕВ'ЯНИХ ДВОТАВРОВИХ БАЛОК

ЕЛЕКТРОНІКА

Борисов Г.О., Трапезон К.О.
ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ СИСТЕМ РОЗПІЗНАВАННЯ МОВИ НА ОСНОВІ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ

Оксанич А.П., Когдась М.Г., Палагін В.А., Донських О.В., Ситник В.Ю., Артеменко В.О.
РОЗРОБКА СЕНСОРНИХ МАТРИЦЬ НА ПОРУВАТИХ НАПІВПРОВІДНИКАХ ДЛЯ КОНТРОЛЮ КОНЦЕНТРАЦІЇ ГАЗІВ

Світловський Є.В., Трапезон К.О.
АНАЛІЗ МОВНИХ АКУСТИЧНИХ СИГНАЛІВ В СИСТЕМАХ ЗВ’ЯЗКУ З ЧАСТКОВИМ ЗАШУМЛЕННЯМ